คณะผู้บริหาร

ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุดม ศรีใหม่
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน