กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุพร มีคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล